Skip to main content

Ochrona ptaków
siewkowych Podlasia

Ostoje

Projekt obejmuje swoim zasięgiem 2 obszary Natura 2000: Obszar Specjalnej Ochrony Dolina Górnej Narwi PLB200007 oraz OSO Puszcza Knyszyńska PLB200003. Głównym celem projektu jest zachowanie we właściwym stanie ochrony populacji ptaków wodno-błotnych na tych terenach poprzez optymalne kształtowanie siedlisk za pomocą wypasu

lokalizacja inwestycji

Planowane prace polegać będą na zachowaniu i przywracaniu wypasu na powierzchni 85 ha poprzez budowę: elektrycznych ogrodzeń antydrapieżniczych na dwóch wskazanych działkach, o łącznej powierzchni 85 ha,  odpowiedniej infrastruktury hydrotechnicznej umożliwiającej nawadnianie i zarządzanie wodą na pastwiskach w ostojach ptaków siewkowych (piętrzenia 21 szt., groble 19 szt., wodopoje 6 szt.),  remont i budowę ogrodzeń na zimowych pastwiskach dla koni wypasanych wiosną i latem w ogrodzeniach elektrycznych, budowę 1 wiaty – schronienia przed słońcem na upalne dni oraz zapewnienie odpowiedniej liczby zwierząt do prowadzenia ekstensywnego wypasu. W ostoi „Gródek” powierzchnia wypasana otoczona ogrodzeniem antydrapieżniczym ma 26 ha a w ostoi „Trześcianka” 61 ha.

Ostoja rycyka GRODEK  Ostoja rycyka TRZESCIANKA

W obydwu ostojach działki te są częścią większego kompleksu odtworzonych łąk: na Gródku jest to w sumie 135ha i na Trześciance 180 ha. Teren realizacji projektu to łąki wypasane do lat 80-tych po czym zaniechano ich użytkowania, wtedy zarosły karpami trawy i wierzbą. PTOP wykarczowało krzaki wierzbowe porastające te działki, następnie przez kilka lat były one koszone raz na rok. Następnie na Trześciance, a w kolejnych latach działka na Gródku zostały ogrodzone drewnianym płotem i rozpoczął się wypas krów polskich czerwonych oraz koników polskich. Wstępne badania prowadzone w 2016 r. (ok. 60 ha w okolicach wsi Trześcianka) pokazują, że odpowiedź ptaków na zmianę użytkowania tych obszarów jest natychmiastowa – w pierwszym roku po rozpoczęciu wypasu stwierdzono lęgi czajki (10 p.), rycyka (1 p.) i krwawodzioba (3 p.), a dodatkowo teren ten był wykorzystywany w okresie przelotów jako ważne miejsce postoju i odpoczynku oraz żerowania przez wiele innych gatunków ptaków (batalion, czaple, łabędzie, gęsi, brodźce – kilka tysięcy ptaków). Na Gródku, na działce o pow. ok. 26 ha mamy pierwsze ogrodzenie antydrapieżnicze, dane uzyskane z monitoringu pokazują, że sukces lęgowy siewkowatych wynosi w ogrodzeniu blisko 100%. Powierzchnie te wraz z przylegającymi działkami należą do PTOP co gwarantuje utrzymanie efektów po zrealizowaniu projektu.

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej