Skip to main content

Bagno Wasilkowo

Ostoje PTOP

Storczyk na Bagnie Wasilkowo, fot. Archiwum PTOPOstoja ptaków "Bagno Wasilkowo"
Lokalizacja: obrzeża Puszczy Białowieskiej, ok. 1 km na zachód od Puszczy Białowieskiej przy drodze Zabłudów - Hajnówka
Woj.: podlaskie; gm. Hajnówka; wsie: Wasilkowo, Nowosady
Status obszaru: brak
Powierzchnia własności PTOP: 33,4990 ha

 

Charakterystyka terenu: Ostoja obejmuje rozlegle, wypełnione płytkimi torfami obniżenia wytopiskowe, porośnięte głównie zbiorowiskami szuwarowymi. Przeważająca część obiektu stanowi obszar silnie uwodniony przez cały rok, co stwarza warunki do powstawania torfowisk niskich, a na niewielkim fragmencie we wschodniej części - torfowisk przejściowych i wysokich. Ostoja jest ważnym miejscem gniazdowania, co najmniej 56 gatunków ptaków oraz występowania, rozrodu i przeobrażania aż 11 gatunków płazów. Liczne gatunki ptaków migrujących wykorzystują obiekt jako miejsce odpoczynku.

Zbiorowiska roślinne: zbiorowiska szuwarów wielkoturzycowych (Magnocaricion) zbiorowiska szuwarów właściwych (Phragmition), zbiorowiska szuwarów niskoturzycowych (Scheuchzerio - Carocetea), zbiorowiska hydrofitów z klasy Potamogetonetea, zbiorowiska łąk wilgotnych ze związku Calthion, zbiorowiska lak świeżych ze związku Arrhenatherion, zbiorowiska zaroślowe, zbiorowiska leśne.

Rzadkie gatunki roślin: storczyk szerokolistny (Dactyllorhiza majalis), stoplamek plamisty (Dactyllorhiza maculata), goździk kropkowany (Dianthus deltoides), widłak goździsty (Lycopodium clavatum), pływacz średni (Utricularia intermedia).

Płazy: traszka zwyczajna (Triturus vulgaris), traszka grzebieniasta (Triturus cristatus), ropucha szara (Bufo bufo), ropucha paskówka (Bufo calamita), grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), żaba trawna (Rana temporaria), żaba jeziorkowa (Rana lessonae), żaba moczarowa (Rana arvalis), żaba wodna (Rana esculenta), rzekotka drzewna (Hyla arborea), kumak nizinny (Bombina bombina).

Ptaki gniazdujące: perkozek (Tachybaptus ruficollis), cyraneczka (Anas crecca), krzyżówka (Anas platyrhynchos), cyranka (Anas querquedula), błotniak stawowy (Circus aeruginosus), błotniak łąkowy (Circus pygargus), myszołów (Buteo buteo), zielonka (Porzana porzana), derkacz (Crex crex), kokoszka wodna (Gallinula chloropus), łyska (Fulica atra), czajka (Vanellus vanellus), kszyk (Gallinago gallinago), rycyk (Limosa limosa), brodziec krwawodzioby (Tringa totanus), sowa uszata (Asio otus), rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus), potrzos (Emberiza schoeniclus).

Ptaki wędrowne: gęś białoczelna (Anser albifrons), rożeniec (Anas acuta), płaskonos (Anas clypeata), batalion (Philomachus pugnax), brodziec leśny (Tringa glareola), samotniki (Tringa ochropus), świergotek rdzawogardlisty (Anthus cervinus).

Ptaki żerujące: bocian biały (Ciconia ciconia), błotniak łąkowy (Circus pygarus), orlik krzykliwy (Aquila pomarina).

Czynna ochrona ostoi:

W latach 1996-1999 Towarzystwo wsparte finansowo przez szwajcarską organizację Vogelschutzverein Umgebung zakupiło grunty prywatne oraz od AWRSP.

Jesienią 2001 roku ze środków Fundacji EkoFundusz w celu tworzenia miejsc lęgowych płazów wykopano 5 oczek wodnych i wybudowano przetamowanie. Ponadto umocniono drogę dojazdowa na łąki. Na przełomie 2004/05 roku wykopano dodatkowo 4 oczka wodne.
Ok. 60% ostoi jest corocznie koszona.