Skip to main content

Bagna Nietlickie

Ostoje PTOP

Ostoja ptaków PTOP "Bagna Nietlickie"
Lokalizacja: centralna część Ostoi Natura 2000 "Bagna Nietlickie"
Status obszaru: OSOP Bagna Nietlickie PLB 280001 (powierzchnia 4080,8 ha), Rezerwat przyrody Nietlickie Bagno (1 142,28 ha), OChK Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (85 527 ha)
Powierzchnia własności PTOP: 2,4600 ha

Ogólny opis obszaru

"Bagno Nietlice" to określenie terenów mo­kra­dło­wych, które w przeszłości rozciągały się od Jeziora Buwełno do jezior Jędzelek i Jagodne. W częś­ci centralnej znajdowało się płytkie, zarastające Jezioro Duży Wąż. Na zachód od niego wystę­po­wa­ły ekosystemy mokradłowe, częściowo położone na terenach pojeziornych. Do dziś Bagna Nietlic­kie uważane są za jedno z największych i najlepiej zachowanych torfowisk niskich Pojezierza Mazurskiego.

Około jednej czwartej powierzchni OSOP Bagna Nietlickie zajmuje rezerwat przyrody Nietlickie Bagno, którego wschodnią część zajmuje zarośnięte Jezioro Wąż. Obecnie w wyniku działalności bobrów, a także prac renaturalizacyjnych przeprowadzonych w końcu 2002 r., teren ten jest silnie uwodniony i praktycznie niedostępny. Pozostałą część ostoi zajmują obszary rolnicze z przewagą łąk i pastwisk na wschodzie, południu i zachodzie, a z przewagą gruntów ornych na północy, ponadto kompleksy leśne w części północnej oraz tereny bezpośrednio otaczające Jezioro Jędzelek. Jest to jezioro silnie wypłycone (średnia głęb. 0,8 m) i zanikające. Jego powierzchnia w ciągu ostatnich kilkudzie­się­ciu lat zmniejszyła się z 67 do 37,5 ha.

Gatunki kwalifikujące OSOP

W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% krajowej populacji zielonki Porzana parva (14 par). Ze względu na zmiany jakie postępują w siedlisku tego gatunku jego sytuacja na terenie ostoi może ulec pogorszeniu. Ostoję zasiedla także co najmniej 1% krajowej populacji derkacza Crex crex (65 par) - gatunku zagrożonego w skali globalnej. Jest to również miejsce dużych koncentracji żurawia Grus grus (do 10 000 osobników).

Walory przyrodnicze

Na terenie ostoi stwierdzono występowanie co najmniej 18 lęgowych gatunków ptaków wymienionych w Zał. I DP. Bagna Nietlickie to zarówno miejsce zgrupowań żurawi, jak również jedna z ważniejszych ostoi cietrzewia Tetrao tetrix. W przypadku rybitwy czarnej Chlidonias niger jest to jedna z ważniejszych ostoi w Polsce.

Obszar jest także miejscem lęgowym i żerowiskowym orlika krzykliwego Aquila pomarina oraz bielika Haliaeetus albicilla. Licznie występuje tu gąsiorek Lanius collurio, lerka Lullua arborea i błotniak stawowy Circus aeruginosus.