Skip to main content

Niecka Gródecko-Michałowska

Ostoje PTOP

Torfowisko wysokie w Rezerwacie Gorbacz, fot. Archiwum PTOPOstoja ptaków "Niecka Gródecko - Michałowska"
Lokalizacja: południowo-wschodnie obrzeża Puszczy Knyszyńskiej
Woj.: podlaskie; gminy: Michałowo i Gródek; wsie: Gródek, Mieleszki, Pieńki, Podozierany, Kuchmy, Kuryły
Status obszaru: na jego części rezerwaty przyrody: "Rabinówka", "Jezioro Wiejki" i "Gorbacz"
Powierzchnia własności PTOP: 405 ha
Powierzchnia dzierżaw PTOP: 158 ha

 

Dolina Górnej Supraśli zwana też potocznie Niecką Gódecko-Michałowską (ok. 2800 ha) stanowi wyraźnie zaznaczone w krajobrazie obniżenie terenu o charakterze kotlinowym. Procesy torfotwórcze, jakie miały miejsce w latach ubiegłych doprowadziły do wytworzenia się grubej warstwy torfów na przeważającym obszarze. Największą powierzchnie zajmują tu torfowiska przejściowe, w mniejszym stopniu torfowiska niskie zaś torfowisko wysokie występuje tylko w uroczysku "Imszar".

Główną rzeką przepływająca przez ostoję jest Supraśl. Obecnie płynie ona sztucznym, mocno pogłębionym korytem. Wody z terenu Niecki odprowadzane są do Supraśli systemem gęstych rowów odwadniających. Jedyne stale zbiorniki wodne naturalnego pochodzenia to Jezioro Gorbacz i Jezioro Wiejki.

Odtworzony teren podmokły po zasypaniu rowu, fot. Archiwum

Obszar ten ze względu na dużą różnorodność siedlisk posiada liczne walory ornitologiczne. Na terenie ostoi stwierdzono gniazdowanie dużej grupy gatunków uważanych za zagrożone w skali krajowej i europejskiej, a nawet globalnej. Występuje tu, co najmniej 23 gatunki ptaków z Załącznika I "Dyrektywy Ptasiej", 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK): orlik krzykliwy, cietrzew, dubelt, podróżniczek, dzięcioł białogrzbiety, puchacz, sowa błotna. W stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje bocian biały, żuraw, derkacz i błotniak łąkowy. Jeszcze niedawno występowało tu około 5% stanu krajowego cietrzewia oraz 11% jego północnopodlaskiej populacji.
Najcenniejsze siedliska przyrodnicze tego obszaru to różnowiekowe brzeziny bagienne, łęgi olchowe, zarośla brzozowo - wierzbowe, łąki ziołoroślowe w różnych wariantach wilgotności i turzycowiska mszyste. Występujące tu brzeziny tworzą drugie pod względem powierzchni takie skupisko na północnym Podlasiu.

Ochrona ostoi: Z myślą o ochronie cietrzewia, a także dubelta, orlika krzykliwego, derkacza i wielu innych gatunków ptaków otwartego krajobrazu PTOP od roku 1996 rozpoczął wykup łąk, lasów, zadrzewień i nieużytków na tym obszarze. Obecnie około 50% procent zakupionych gruntów jest corocznie ekstensywnie koszone od lipca do września, dalsze 30% stanowią lasy i zakrzewienia. Kształtujemy strefy ekotonowe dla cietrzewi poprzez usuwanie części drzew i krzewów, budujemy piętrzenia na rowach oraz jeśli tylko jest taka możliwość zasypujemy je. Dzięki temu udało się nam juz odtworzyć dawne tokowisko dubeltów. PTOP oracowało 3-letnie zadania ochronne dla rezerwatów "Rabinówka" i "Jezioro Wiejki", które obecnie wdrażamy.Rosiczka okrągłolistna, fot. Archiwum PTOP

W miejscowości Kalitnik (gm. Michałowo) został zakupiony typowy regionalny drewniany dom. W 2011 roku z funduszy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonaliśmy kapitalny remont budynku. Teraz organizujemy tam akcje dla wolontariuszy, którzy chcą wesprzeć nas w ochronie tego terenu.

Sponsorzy: Eeconet Action Fund, Fundacja EkoFundusz, Program Małych Dotacji GEF, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Nasi partnerzy w ochronie ostoi: Nadleśnictwo Waliły.