Skip to main content

Informacje o projekcie

Tytuł projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” o numerze POIS.02.04.00-00-0031/16

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

 logos dod

Całkowita wartość projektu: 3 420 846,00 zł

Wartość kwalifikowana: 3 337 305,51 zł, w tym:

UE: 2 836 709,68

PTOP: 458 240,46,02

WFOŚiGW w Białymstoku: 43 389,00

Czas trwania: 01.01.2017 r. - 31.12.2019 r.

Gatunek objęty projektem: dubelt

Obszar Natura 2000, na którym realizowany jest projekt: Puszcza Knyszyńska 

www.pois.gov.pl