Skip to main content

Nerwik

Ostoje PTOP

Ostoja ptaków PTOP "Nerwik"
Woj.: województwo warmińsko-mazurskie; gmina: Purda.
Powierzchnia własności PTOP: 12,3600 ha

Stawy rybne w Nerwiku to niewielki kompleks stawów, na których zaprzestano prowadzenia gospodarki rybackiej. Zaowocowało to rozwinięciem się płatów osoki aloesowatej (Stratiotes aloides), na której rybitwy czarne (Chlidonias niger) założyły kolonię (do 30 par lęgowych). Ponadto stawy porasta szuwar trzcinowy (Phragmites australis) oraz pałki wąskolistne (Typha angustifolia).

Stawy położone są w dolnej partii zlewni kanału Nerwik. Ciek ten wypływa z jez.Przecisko powyżej wsi Nerwik i wpada do rzeki Wardęgi. Kanał Nerwik na całej swojej długości przepływa przez niezbyt szeroka dolinę wypełnioną gruntami pochodzenia organicznego przechodzącymi w wyższych partiach w gleby piaszczyste. Stawy otoczone są gruntami ornymi, nieużytkami oraz lasem.