Skip to main content

Gązwa

Ostoje PTOP

Ostoja PTOP "Gązwa"
Lokalizacja: Rezerwt Gązwa ulokowany jest między miejscowościami Gązwa, Bagienice Małe, Stama i Młynik, w zlewniach jezior Giełądzkiego, Piecuch i Juno.
Woj.: warmińsko-mazurskie; gm. Mrągowo i Sorkwity
Status obszaru: SOO Natura 2000 Gązwa PLH280011, rezerwat przyrody Gązwa oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich
Powierzchnia własności PTOP: 1,060 ha

Rezerwat przyrody Gązwa został utworzony w 1958 r. (Monitor Polski Nr 16 z 1958 r. poz. 105), a jego powierzchnia wynosi 204,76 ha. Jest administrowany przez Nadleśnictwo Mrągowo. Podstawowym zadaniem rezerwatu jest ochrona przyrody torfowiska wysokiego. Według inwentaryzacji leśnej występują tu lasy bagienne i mieszane z drzewostanem sosnowym, świerkowym i brzozowym. Aby chronić rezerwat należy blokować lub, w miarę możliwości, ograniczać odpływ wody z terenów przyległych do rezerwatu, w większości posiadających gleby organogeniczne.
Przedmiotem ochrony w rezerwacie jest kompleks torfowisk śródleśnych przejściowych i wysokich charakterystycznych dla Pojezierza Mazurskiego (Sphagnetum magellanici – mszar sosnowy, Vaccinio uliginosi – bór bagienny, Peucedano pinetum – subkontynentalny bór świeży). Rezerwat jest klasycznym przykładem torfowiska wysokiego typu kontynentalnego. Na torfowisku rośnie karłowata sosna w wieku 60-100 lat (6-7 m wysokości). Występują tu rzadkie gatunki wątrobowców, mchów i roślin naczyniowych, m. in.: bagno zwyczajne, bażyna czarna, żurawina błotna, borówka bagienna, wełnianka pochwowata, rosiczka okrągłolistna i rosiczka długolistna.
Obecnie wody z torowiska odprowadzane są dziesięcioma rowami głównymi oraz kilkoma rowami bocznymi, w wyniku czego następuje sukcesywna degradacja torfowiska. Planowana przez PTOP budowa urządzeń małej retencji ma za zadanie zablokowanie i powstrzymanie odpływu wody. Zwiększenie uwilgotnienia po wykonaniu projektowanych urządzeń powstrzyma degradację torfowiska poprzez zahamowanie bądź spowolnienie procesów osiadania warstw torfowych,  murszenia wierzchnich warstw pokładów torfowych oraz zarastania torfowiska roślinami obcego pochodzenia, a także stworzy warunki do odradzania się torfowiska wysokiego wraz z typowymi dla tego siedliska roślinami.